TEKSTI INFORMACIONOR MBI PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

Turizmi dhe Tregtia e Transportit Ndërkombëtar Domino DOO Inc. Si (i referuar si Domino DOO), ne i kushtojmë vëmendjen maksimale mbrojtjes dhe sigurisë së të dhënave tuaja personale. Në këtë kontekst, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Nr. 6698 (“Ligji”) dhe legjislacionin përkatës, i cili është krijuar për të mbrojtur të drejtat dhe liritë themelore të individëve, veçanërisht privatësinë e jetës private, dhe mbrojtjen e të dhënat, ne jemi të informuar për mënyrat se si mblidhen të dhënat tuaja personale, qëllimet e përpunimit, arsyet ligjore të përpunimit dhe të drejtat tuaja. Si kontrollues i të dhënave, dëshirojmë t’ju ndriçojmë dhe informojmë në mënyrën më transparente.< /b>
Qëllimi i përpunimit
Të dhënat tuaja personale, për të ofruar shërbim nga Domino DOO,
 • Informacionet tuaja për biletat dhe rezervimet,
 • Emri dhe mbiemri juaj, numri juaj i telefonit dhe informacioni i ID-së dhe i pasaportës,
 • Informacionet për udhëtimin dhe itinerarin tuaj,
 • Detajet tuaja të biletave dhe rezervimit,
 • Informacionet tuaja në lidhje me instrumentet e faturimit dhe pagesave,
 • Regjistrimet zanore të mbledhura përmes qendrës sonë të telefonatave,
 • Regjistrimet e kamerës/videos/fotove tuaja të mbledhura për qëllime sigurie,
 • Të dhënat tuaja shëndetësore të mbledhura për të përmbushur përgjegjësitë tona ligjore në lidhje me aksidentet,
 • Informacionet tuaja në lidhje me kryerjen e pagesave dhe marrjen e rimbursimeve,
 • Informacione rreth interesave tuaja personale,
 • Informacioni që u keni dhënë punonjësve tanë brenda fushës së kërkesave dhe ankesave tuaja në lidhje me produktet dhe shërbimet,
 • Të dhënat tuaja në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, aplikacioneve celulare dhe kanaleve të tjera të komunikimit,
 • Për përdoruesit e faqes sonë të internetit, duke përfshirë informacionin e kompjuterit/hardware dhe lidhjes, statistikat e shikimit të faqeve, informacionin e trafikut drejt dhe nga faqja, të dhënat e reklamave/të dhënat e lidhura me reklamat, adresat IP dhe informacionet standarde të regjistrit të uebit/informacionet standarde të regjistrit të uebit, të tjera informacioni që rrjedh nga vizita juaj, përdorimi i shërbimeve tona, ndërveprimi me përmbajtjen dhe reklamat tona;
 • Kryerja e aktiviteteve të nevojshme operative brenda Domino DOO,
 • Marrja e hapave të nevojshëm në lidhje me marrjen, zbatimin dhe realizimin e vendimeve tregtare nga Domino DOO,
 • Sigurimi i sigurisë ligjore të personave me të cilët kemi marrëdhënie biznesi dhe Domino DOO që lind nga këto marrëdhënie,
 • Përpunohet në përputhje me nenet 5 dhe 6 të ligjit për qëllime të realizimit të organizatave të organizuara nga Domino DOO.
Palët të cilave u transferohen të dhënat dhe qëllimi i transferimit
Të dhënat tuaja personale mund të ndahen me partnerët e biznesit, punonjësit, ofruesit e shërbimeve (përfshirë kompanitë dhe konsulentët që ofrojnë shërbime kompjuterike cloud dhe shërbime të tjera IT) dhe agjencitë, në përputhje me nenet 8 dhe 9 të ligjit, brenda qëllimit të qëllimeve të përcaktuara në këtë Teksti Informativ mbi Përpunimin e të Dhënave Personale dhe kompanitë e agjencive, aksionarët dhe filialet, organet administrative të autorizuara brenda dhe jashtë vendit në përputhje me ligjet në fuqi dhe personat dhe organizatat e tjera përkatëse në përputhje me detyrimet ligjore, ofruesit e shërbimeve të teknologjisë së informacionit me qëllim të sigurimit të sigurinë publike dhe përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga rregulloret ligjore në fuqi në vendet ku kryhen udhëtimet, shërbimet softuerike dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve të jashtme, ofruesit e shërbimeve të pritjes, kompanitë e ngarkesave dhe logjistikës, firmat ligjore, kompanitë softuerike për menaxhimin e ankesave dhe sigurinë , agjencitë, kompanitë e konsulencës, kanalet e mediave sociale, kompanitë e grupit tonë dhe aksionarët tanë, partnerët e biznesit, furnitorët, mund të transferohet tek institucionet e autorizuara publike dhe individët privatë. Domino DOO mund të ndajë informacionin tuaj të përdoruesit me Google dhe/ose Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat duke përdorur shërbimet e Google Customer Match dhe Facebook Custom Audience për qëllime të shënjestrimit të reklamave. Shërbimi Google Customer Matching lejon Domino DOO t’ju arrijë duke synuar përmes rrjetit të reklamave të Google (për shembull, Search, Gmail dhe YouTube) dhe të përdorë informacionin tuaj të përdoruesit për të parë mesazhet e marketingut të përshtatura për ju. Përdoruesit e Google mund të kontrollojnë reklamat që shohin në shërbimet e Google, duke përfshirë reklamat e “Përputhjes me klientët”, te cilësimet e reklamave të Google. Këtu mund të shihni se si të çaktivizoni cilësimet e reklamave në detaje. Brenda fushës së shërbimit të Facebook Custom Audience, Domino DOO mund t’ju ofrojë reklama dhe fushata përmes Facebook dhe/ose aplikacioneve të tjera në pronësi të Facebook duke synuar. Këtu mund të shihni në detaje se si mund të ndryshoni preferencat tuaja reklamuese. Faqja e internetit Domino DOO përdor Google Analytics. Të dhënat që marrim nga Google Analytics na lejojnë të optimizojmë faqen tonë të internetit sipas preferencave të klientëve tanë. Këto të dhëna, duke përfshirë adresën tuaj IP, mbahen nga Google në serverët në SHBA. Ju lutemi, rishikoni politikën e privatësisë së Google për më shumë informacion. Faqja jonë e internetit përdor cookie. Një “cookie” është të dhëna që mund të dërgohen në shfletuesin tuaj. Shfletuesi juaj mund të ruajë kuki në sistemin tuaj në përputhje me opsionet që zgjidhni. Cookies përfshijnë informacione për sistemin tuaj operativ, llojin e shfletuesit, adresën IP, etj. mbledh informacion. Kështu, serveri që pret faqen tonë të internetit mund të gjurmojë shfletuesin tuaj dhe faqet që keni vizituar më parë, megjithatë, cookies na mundësojnë t’ju tregojmë, për shembull, një shërbim/produkt që keni shtuar më parë në shportën tuaj në vizitat tuaja të mëvonshme. Në përgjithësi , shfletuesit e internetit janë të paracaktuar për të pranuar automatikisht skedarët e skedarëve. Shfletuesit mund të vendosen për të bllokuar skedarët e skedarëve ose për të paralajmëruar përdoruesin kur një cookie dërgohet në pajisje. Meqenëse menaxhimi i kukive ndryshon nga shfletuesi në shfletues, mund t’i referoheni menysë së ndihmës së shfletuesit për informacion të detajuar. Ju keni mundësinë të pranoni ose refuzoni cookies duke ndryshuar cilësimet në shfletuesin tuaj të internetit. Për të mësuar se si të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj ose të fshini cookies, ju lutemi shikoni udhëzimet e shfletuesit tuaj.
Përpunimi i nënshtrohet pëlqimit
Përveç kësaj, nëse jepni pëlqimin tuaj, informacioni juaj personal mund të përdoret për promovimin dhe promovimin e produkteve dhe/ose shërbimeve, fushatave speciale, reklamave, synimeve, analizave, etj., duke përfshirë qëllimin e ndarjes së njoftimeve të fushatës, njoftimeve të produkteve të reja dhe kryqit. -Mundësi blerjesh, në përputhje me pëlqimin tuaj. Mund të përpunohet dhe ruhet për qëllime të tilla si dhe mund të ndahet me Domino DOO, duke përfshirë palët e treta nga të cilat merren shërbimet në këtë kontekst, partnerët dhe furnitorët e biznesit të Kompanisë, institucionet dhe organizatat publike të autorizuara ligjërisht dhe personat juridikë të së drejtës private. .
Mënyra e mbledhjes dhe arsyeja ligjore
Të dhënat tuaja personale mund të mblidhen nga Domino DOO me metoda automatike ose jo automatike nga të gjitha llojet e mediave të shkruara, gojore dhe elektronike për t’u përdorur për qëllimet e specifikuara në këtë Tekst Informacioni në lidhje me Përpunimin e të Dhënave Personale. Të dhënat tuaja personale mund të përpunohen dhe transferohen për kushtet dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave personale të përcaktuara në nenet 5 dhe 6 të ligjit dhe për qëllimet e specifikuara në këtë Tekst Informacioni mbi Përpunimin e të Dhënave Personale.
Periudha e ruajtjes së të dhënave personale
Domino DOO do të ruajë të dhënat personale për periudhën e kërkuar nga qëllimet e përcaktuara në këtë Tekst Informacioni mbi Përpunimin e të Dhënave Personale dhe legjislacionin përkatës. Përveç kësaj, në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje që mund të lindë midis Domino DOO dhe pronarit të të dhënave, të dhënat personale mund të ruhen për një periudhë të kufizuar kohore dhe për periudhat e kufizimit të përcaktuara në përputhje me legjislacionin përkatës për të ofruar mbrojtjen e nevojshme brenda fushëveprimi i mosmarrëveshjes.
Masat paraprake dhe zotimet në lidhje me sigurinë e të dhënave
Domino DOO,
 • Nuk ka përpunim të paligjshëm të të dhënave personale,
 • për të parandaluar aksesin e paligjshëm në të dhënat personale dhe
 • ruajtja e të dhënave personale
merr përsipër të marrë masat e nevojshme teknike dhe administrative për të garantuar nivelin e duhur të sigurisë dhe për të kryer inspektimet e nevojshme. Domino DOO nuk do t’ia zbulojë askujt tjetër të dhënat personale që ka marrë në kundërshtim me këtë Tekst Informacioni në lidhje me Përpunimin e të Dhënave Personale dhe legjislacionin përkatës ligjor dhe nuk do t’i përdorë ato për qëllime të tjera përveç përpunimit.
Të drejtat tuaja sipas ligjit
Në përputhje me nenin 11 të Ligjit, si pronarë të të dhënave;
 • Duke mësuar nëse të dhënat personale përpunohen,
 • Kërkimi i informacionit nëse të dhënat personale janë përpunuar,
 • Të mësosh qëllimin e përpunimit të të dhënave personale dhe nëse ato përdoren për qëllimin e synuar,
 • Njohja e palëve të treta të cilave u transferohen të dhënat personale brenda ose jashtë vendit,
 • Kërkimi i korrigjimit të të dhënave personale në rast të përpunimit jo të plotë ose të pasaktë dhe kërkesa që veprimi i ndërmarrë në këtë kontekst t’u njoftohet palëve të treta të cilave u janë transferuar të dhënat personale,
 • Kërkesa për fshirjen ose shkatërrimin e të dhënave personale në rast se arsyet që kërkojnë përpunim nuk ekzistojnë më, edhe pse ato janë përpunuar në përputhje me dispozitat e ligjit nr. konteksti t’u njoftohet palëve të treta të cilave u janë transferuar të dhënat personale,
 • Duke kundërshtuar shfaqjen e një rezultati kundër individit duke analizuar të dhënat e përpunuara ekskluzivisht përmes sistemeve automatike,
 • Ju keni të drejtë të kërkoni kompensim për dëmin në rast dëmtimi për shkak të përpunimit të paligjshëm të të dhënave personale.
Ju, si pronarë të të dhënave personale, mund t’i paraqisni kërkesat tuaja në lidhje me të drejtat tuaja me shkrim në adresën “Büyük İstanbul Otogarı Nr: 95-96 Bayrampaşa / İSTANBUL” ose, nëse ka, nëpërmjet adresës së postës elektronike që keni njoftuar më parë Domino DOO dhe i regjistruar në sistemet Domino DOO Nëse përcillet në info@dominodoo.com.tr do të vlerësohet dhe finalizohet brenda 30 (tridhjetë) ditëve. Në kërkesat e paraqitura nga Pronari i të Dhënave, emri, mbiemri, nënshkrimi i pronarit të të dhënave nëse është shkruar kërkesa, numri TR ID ose kombësia nëse është i huaj, numri i pasaportës ose numri i ID-së, nëse ka, adresa e vendbanimit ose biznesit për njoftim, e-mail. Kërkohet adresa për njoftim, nëse ka, telefoni dhe një numër faksi dhe subjekti i kërkesës. Nëse përgjigja ndaj aplikacionit jepet në një medium regjistrimi si CD ose memorie flash, Domino DOO mund t’i ngarkojë pronarit të të dhënave kërkuese një tarifë të barabartë me koston e mediumit të regjistrimit.